Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

close
Regulamin konkursu SnakePick

 

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Usługi Księgowe Ewa Polarczyk-Szmalec, dla-gitarzysty.pl z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Drohobyckiej 19/4, 54-620 Wrocław, NIP: 8942901262 REGON: 021437150.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

I. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba małoletnia w wieku od 13 lat lub osoba z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych za zgodą odpowiednio przedstawiciela ustawowego lub kuratora, która mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełnia następujące warunki:

a) nadesłane zdjęcia na kanale facebook.pl/dlagitarzysty są wynikiem jej twórczości i ich zamieszczenie w publikowanych katalogach i na stronach internetowych Organizatora nie narusza praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub prawa do wizerunku, oraz że prawa autorskie do niego nie są obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich w zakresie objętym niniejszym regulaminem,

f) udzieli nieodpłatnej licencji Organizatorowi na korzystanie z nadesłanych zdjęć poprzez facebooka w zakresie:

1. publicznego udostępniania zdjęcia w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

2. zwielokrotnienia egzemplarzy dowolną techniką, w tym drukiem poprzez zamieszczenie w katalogach Organizatora, samodzielnie lub w połączeniu z innymi zdjęciami oraz publikowanie zdjęć na wszelkich innych mediach w ramach przygotowanych przez Usługi Księgowe Ewa Polarczyk-Szmalec, dla-gitarzysty.pl z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Drohobyckiej 19/4, 54-620 Wrocław, NIP: 8942901262 REGON: 021437150 materiałów prasowych, publikacji w katalogach oraz na stronach internetowych będących własnością Organizatora,

3. zmiany rozdzielczości, formatu oraz ewentualnie inne korekty rozmiaru i proporcji zdjęcia,

II. Brak wskazania autora zdjęć oznacza, że każde publikowane zdjęcie zostanie podpisane nazwą własną projektu Organizatora

III. Zdjęcia nadesłane w inny sposób nie będą brały udziału w konkursie.

IV. Udział w jednej edycji konkursu nie wyklucza możliwości uczestnictwa w kolejnych edycjach, ale pod warunkiem nadesłania do Organizatora konkursu innych, nie przesłanych dotychczas zdjęć

 

ZASADY I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONKURSU

1. Edycja konkursu trwa od 10.09-10.10.2013 r.

2. Komisja konkursowa spośród nadesłanych zdjęć z realizacji wybierze najlepsze, które zostaną nagrodzone.

3. Nagroda nie podlega wymianie na inną, ani jej wartość nie może stanowić ekwiwalentu pieniężnego.

4. Rozstrzygnięcie każdej z edycji konkursu zostanie ogłoszone nie później niż 14 dni od daty zakończenia danej edycji.

5. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej facebook.pl/dlagitarzysty.

6. Laureaci kolejnych edycji zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie oraz poprzez skrzynkę email w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

7. Nagroda zostanie przesłana do Laureata w ciągu 14 dni roboczych.

8. Nagroda nieodebrana w ciągu 6 tygodni od dnia ogłoszenia wyników, ulega przepadkowi i pozostaje własnością Organizatora.

 

NAGRODY W KONKURSIE

1 miejsce – Zestaw 3 kostek Snakepick mix, komplet strun Dunlop nickel Wound 10 - 46, brelok na kostki Dunlop;

 

2 miejsce - Zestaw 3 kostek Snakepick mix, uchwyt na kostki Dunlop;

 

3 miejsce - Zestaw 3 kostek Snakepick mix;

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadesłane zdjęcia stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

2. Decyzje komisji są ostateczne dla wszystkich uczestników i nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody.

4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą
serwisu Transferuj.pl, do wyboru jest aż 40 banków i płatności
kartami VISA/MASTERCARD