Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

close


REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Ewę Polarczyk-Szmalec, prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Drohobyckiej 19/4 54-620 Wrocław, NIP: 8942901262, REGON: 021437150, zwaną dalej „Administratorem” w ramach serwisu internetowego dla-gitarzysty.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

 2. Korespondencja z Administratorem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@dla-gitarzysty.pl.

 3. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.

 4. Administrator za pośrednictwem Serwisu oferuje swoje produkty. W tym celu Administrator umożliwia zakładanie kont Użytkowników w Serwisie. Administrator jest zobowiązany dostarczać zamówione rzeczy bez wad.

 5. Użytkownik zakładając konto w Serwisie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.

 7. Dane przetwarzane na zasadach wynikających z zasad połączeń realizowanych drogą elektroniczną (do których zaliczyć można adres IP) wykorzystywane są do zbierania danych statystycznych i informacji demograficznych. Podobnie cookies, które co do zasady używane są do identyfikacji jako forma dodatkowej autoryzacji korzystających ze sklepu internetowego pod adresem http://dla-gitarzysty.pl.

 8. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.

 9. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.

 10. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.

 11. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.

Odpowiedzialność Administratora

 1. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony. Administrator jest zobowiązany rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 2. Administrator odpowiada z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów na zasadach określonych prawem cywilnym. Odpowiedzialność obejmuje wady fizyczne wykryte w ciągu dwóch lat od dnia wydania rzeczy, a w wypadku sprzedaży rzeczy używanych – wykryte w ciągu roku od dnia wydania rzeczy.

 3. Towary zakupione u Administratora objęte są 24 miesięczną gwarancją. Z gwarancji nie mogą korzystać towary naprawiane lub przerabiane przez kupującego, a także posiadające inne uszkodzenia powstałe z jego winy o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej. W przypadku nieuzasadnionej procedury bądź próby nieuprawnionego skorzystania z gwarancji jej koszt ponosi kupujący. W procedurze gwarancji niezbędne jest posługiwanie się paragonem, fakturą lub innym równoważnym dowodem zakupu towaru. Administrator zobowiązuje się do ustosunkowania się do zgłoszenia gwarancyjnego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni drogą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefoniczną, a zakończenia procedury gwarancyjnej w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty zgłoszenia gwarancyjnego. Powyższe postanowienia dotyczące umowy gwarancyjnej nie mają wpływu na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów prawa.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.

 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:

  1. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,

  2. zmiany danych Administratora,

  3. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.

 1. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.

 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

 3. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

 4. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w pkt 1 i 2 Regulaminu.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres podany w pkt 1 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator - Ewa Polarczyk-Szmalec, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Drohobyckiej 19/4 54-620 Wrocław, NIP: 8942901262, REGON: 021437150.

 2. Korespondencja z Administratorem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@dla-gitarzysty.pl.

 3. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:

  1. imię i nazwisko

  2. adres poczty elektronicznej e-mail

  3. adres korespondencyjny, adres zamieszkania

  4. numer telefonu

  5. adres IP komputera

  6. NIP

 4. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora – w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów i marketingu bezpośredniego Administratora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

 6. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.

 7. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.

 8. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłączenie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.

 9. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.

 10. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą
serwisu Transferuj.pl, do wyboru jest aż 40 banków i płatności
kartami VISA/MASTERCARD